Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodaj partnerów

Dodaj partnerów, których chcesz rozliczać na podstawie raportów rozliczeniowych które otrzymujesz z Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wejdź w Administrację -> Partnerzy

Następnie +Dodaj partnera

Uzupełnij wszystkie dane i zapisz

Nowy partner pojawi się na liście partnerów

Was This Article Helpful?